דף הבית » תנאי שימוש

תנאי שימוש

תשוט המרכז לתיירות שייט בע״מ (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מחזיקה בבית ספר ומועדון שיט, מערכת שיבוץ השכרת יאכטות, מערכת לימוד אינטרנטית ו/או באמצעות שירותים אחרים המסופקים על ידינו (להלן: "השירותים") אשר חלקם זמינים (לשיבוץ) באמצעות האתר  www.www.bwt.co.il(להלן "האתר").תנאי שימוש אלו (להלן "תנאי שימוש") מסדירים את הגישה שלך ושימושך באתר, במערכת (כפי שהוגדר בסעיף 2 להלן) ו/או בשירותים. "המשתמש" או "אתה" הינו המשתמש באתר. הכניסה לאתר מעידה על הסכמתך

לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות המפורסמת בכתובת https://www.bwt.co.il/privacy-policy/

(להלן "מדיניות הפרטיות"), כלשונם ובמלואם. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. הנך מסכים להיות כפוף לכל השינויים כאמור והנך אחראי לקריאת תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך שימושך באתר לאחר שינוי או עדכון כאמור יהווה הסכמתך לתנאי השימוש המתוקנים או המעודכנים.

הנך מאשר כי ידוע לך כי אנו נוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי כלפיך.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

שימוש באתר

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש, אנו מעניקים לך זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, ושניתנת לביטול, עבור גישה ושימוש באתר ובמערכת לצרכיך האישיים. אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים שלנו: (א) עבור כל שימוש מסחרי; (ב) כדי לבנות מאגר מידע עצמי.

השימוש בשירותים והגישה למערכת ו/או לשירותים, בטלים ומבוטלים, ככל ושימוש או גישה אלו אסורים על פי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. על ידי השימוש במערכת, ו/או בשירותים, הנך מצהיר ומתחייב כי (א) אשרת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם השימוש בשירותים; (ב) כל מידע אשר נמסר בשלב הרישום למערכת הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ג) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ד) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות והנך כשיר לערוך חוזה מחייב; וכן (ה) השימוש שלך במערכת ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי וכל שימוש שלך באתר, במערכת ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

יובהר כי כל שימוש בשירותי החברה יהיה כפוף לחתימת המשתמש על טופס בקשה להצטרפות לתשוט – מועדון שייטים ותנאי התקנון של החברה.

הרשמה

עליך ליצור חשבון משתמש על מנת שתוכל לעשות שימוש במערכת שיבוץ ההשכרה (להלן: "המערכת"), במהלך ההרשמה נבקש ממך למסור מידע מסוים לרבות שמך, תאריך לידה וכתובת האימייל ולעדכן את פרטי אמצעי התשלום שלך לצורך ביצוע תשלומים באמצעות האתר (באמצעות שירות צד ג'). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר החשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכל בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ייתכן ונבקש ממך מידע נוסף בעתיד. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. אנו נבקש ממך לבחור שם משתמש וסיסמא, אינך רשאי לבחור בשם משתמש של משתמש אחר. כמו כן, אין לבחור שם משתמש שהינו מגונה, פוגעני או מנוגד בכל דרך שהיא לתנאי השימוש ולתקנת הציבור. הינך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.

אינך רשאי לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא בשום שלב. אם תשכח את הסיסמא, תוכל לבקש סיסמא חדשה אשר תישלח לכתובת האימייל או לטלפון שלך. החשבון שלך חשוף לסיכון אם תרשה למאן דהוא להשתמש בו בצורה שאינה נאותה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את החשבון שלך ככל שאתה או משתמש בחשבון שלך, מפר את תנאי השימוש. במידה וחשבונך נחסם, לא תורשה לפתוח חשבון נוסף או חדש ללא הסכמה מפורשת מאתנו.

אתה מסכים להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, לרבות כל אימייל שנשלח ממנו, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת יורדי ים 1 הרצליה לתשוט המרכז לתיירות שייט בע״מ על  חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה דורש את חסימתו. איננו מנתרים את חשבונך ביחס לאמור לעיל ואיננו יכולים להבטיח שאנו נדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, באתר, במערכת ו/או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.

הנך מאשר כי ידוע לך כי אנו יכולים מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים.

אם  נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר, במערכת ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.

הנך רשאי לבקש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת מייל [email protected].

כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חביותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

תשלומים

התנאים המפורטים בסעיף זה, חלים על כל ביצועי תשלומים, באמצעות האתר ו/או באמצעות צדדים שלישיים המספקים שירותי תשלום וסליקה מקוונים, בעבור שירות השכרת יאכטות ו/או שירותים אחרים של החברה בישראל בלבד. אתה רשאי לבצע רכישות באתר אם הנך בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/ אפוטרופוס לביצוע הרכישה). מובהר, כי ניתן לבצע עסקאות אך ורק במידה והנך מחזיק בחשבון פעיל, (ובכפוף לחתימתך על טופס בקשה להצטרפות לתשוט – מועדון שייטים ותנאי התקנון של החברה). במידה ולא קיים עבורך חשבון פעיל או במקרה בו לא התקבל אישור קבלת תשלום, לא תתבצע העסקה ולא תהי לך כל טענה כלפי החברה בעניין.  מחירי השירותים הינם כפי שמופיעים באתר או במערכת העת ביצוע התשלום. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר ו/או במערכת מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת.  אנו רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדית, להוסיף או לגרוע מאמצעי התשלום המעודכנים במערכת, ולגבות תשלומים בגין אי הופעה / אי שימוש בשירותים שהוזמנו. אתה אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאתה מבצע עבור השירותים שלנו.

כל תשלום שיתבצע באתר, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, ובין שבכל אמצעי תשלום אחר, יהיה כפוף למדיניות חברה הסליקה, נא עיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם שימוש בשירותי התשלומים והסליקה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.

קישורים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

תוכן

תוכן שונה עשוי להיות זמין עבורך באמצעות האתר, המערכת ו/או השירותים, לרבות תמונות, קטעי וידאו, מידע והמלצות וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל. כמו כן, האתר, המערכת ו/או השירותים מאפשרים לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים, לרבות תוכן אשר יתווסף לפורום יומני המסע (להלן "תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף למערכת, לאתר, ו/או לשירותים, על ידי החברה או המשתמשים, יכונה יחד תוכן (להלן "תוכן") .

הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנחנו מפרסמים עבורך ובהתאם לבקשתך. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל תנאי החוק הרלוונטיים, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לאתר, למערכת ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן, כולל כל תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידי משתמש, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. אנחנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.

אנחנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנתר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים; עם זאת, החברה אינה מחויבת, לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש במערכת ו/או בשירותים. החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש במערכת ו/או בשירותים, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו. כמו כן, לחברה יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהאתר, מהמערכת ו/או מהשירותים, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. בנוסף, החברה רשאית לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוני, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי) ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת.

החברה אינה אחראית על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין רוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אף על פי שמשתמשי המערכת מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.

מגבלות תוכן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, וטורדני, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות האתר, המערכת ו/או השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין או סביר להניח כי הוא מהווה) תוכן בלתי חוקי, מזויף או בלתי מורשה, או מקדם כל פעולה בלתי חוקית, מזויפת, פיראטית, בלתי מורשית או אלימה, או פעולה הכרוכה (או שאתה מאמין באופן סביר או סביר להניח שכרוך בה) בשימוש בחומר גנוב, בלתי חוקי, מזויף, פיראטי או בלתי מורשה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלולים לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) מערב פעילות הימורים, תשלום או קבלה של תשלומים הקשורים לפעילות הימורים; (ז) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית של שלנו; או (ח) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל  לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור או פריטים הקשורים עם ישות שכזו); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או שעלול להזיק לקטין, (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית,  דורש התערבות מכוח אחריות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

מגבלות שימוש

אלא אם ייקבע בתנאי שימוש אלו במפורש, המשתמשים, ואו מי מטעמם, אינם רשאים לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה חוזרת, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האתר או השירותים; (ב) שינוי של האתר ו/או המערכת, עשיית מניפולציה בהן, העתקה או יצירת יצירות נגזרות מהן, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או המערכת. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של האתר; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמשת מרובים; (ז) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

קניין רוחני

האתר, השירותים ו/או המערכת בכללותם והמידע המופיע בהם, לרבות תוכנם (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. אלא אם הותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר ו/או במערכת. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר, במערכת ו/או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

תוכן המשתמש אשר אתה מעלה ו/או מוסיף לאתר ו/או למערכת בהתאם לתנאי השימוש הינו קניך הבלעדי שלך. על ידי שליחה או פרסום של תוכן המשתמש, אתה מעניק לחברה ולנציגיה רישיון קבוע ומתמשך, בינלאומי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, הניתן להעברה ולמתן רישיון משנה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן המשתמש כאמור,  עבור מתן השירותים ו/או השימוש באתר ו/או מערכת מטעמה.

פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ו/או למערכת ובעת השימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלך "המידע"). אנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תעודכן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות

שימושך באתר ו/או בשירותים הינו לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי השימוש. האתר ו/או המערכת בכללותם, לרבות כל מידע המופיע בהם והתוכנה העומדת בבסיסם ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות האתר, המערכת ו/או השירותים, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, המערכת, השירותים ו/או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) ביחס לדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, המערכת, התוכן ו/או השירותים; (ב) שהאתר, המערכת, התוכן ו/או השירותים  יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; (ג) ביחס לזמינות, הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר, במערכת ו/או בשירותים.

ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע באתר, במערכת ו/או בשירותים. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן באתר, במערכת ו/או בשירותים יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, יעוץ ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית. ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע משיתוף או הורדת חומרים מהאתר או מהמערכת או ביחס לשירותים המוצעים.

החברה אינה אחראית על השימוש, התוקף, האיכות, ההתאמה, והגילוי הנאות של השירותים אשר מוצעים על ידי ספקים. חלק מהמידע ו/או השירותים ו/או היסודות הנלווים, אינם זמינים בחלק מהמדינות ו/או עשויים להיות זמינים רק במפרטים או תצורות אחרות, החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, המערכת ו/או השירותים לרבות כל תוכן או שירות בהם, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. תלונות או תביעות בגין שירותי ספקים, לרבות הקשורות למחיר המוצע, מדיניות או בקשות ספציפיות, יטופלו על ידי הספק הרלוונטי בלבד.

לעניין השימוש במערכת, האתר ו/או שירות והשכרת היאכטות וכלי שייט בישראל בלבד, החברה תפעל כספק השירותים וכל שימוש במערכת, באתר ו/או בשירותים המוצעים, יהיה בכפוף לתנאים להם התחייבת במהלך חתימתך על טופס בקשת ההצטרפות למועדון "תשוט" ותקנון החברה. הנך מתחייב לנהוג בהתאם לתנאי השימוש והתקנון כאמור, וככל שתפר תנאים אלו, החברה תהיה רשאית לבטל את חשבונך ו/או השירותים המוזמנים, ללא הודעה מראש, ולחייבך בגין כל נזק שנגרם כתוצאה מהפרה זו, ככל שנגרם.

החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי האתר ו/או ספקים ו/או ספקי שירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים או בכל הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש באתר בתקופה של שלושה חודשים לפני התביעה הרלוונטית. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר, במערכת ו/או בשירותים או מכל תוכן המועלה לאתר ו/או למערכת, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאי השימוש על ידיך או על ידי כל מי שמשתמש במחשב שלך או בסיסמא שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) באתר, במערכת ו/או בשירותים; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות.

תקופה

תקופת ההסכם תתחיל במועד שתקבל את תנאי השימוש ותמשיך עד שתופסק בהתאם לתנאי השימוש. כל צד יכול לסיים את תנאי השימוש על ידי שליחת הודעה בכתב (כולל באמצעות דואר אלקטרוני) לצד השני. .

הוראות כלליות

ככל שנצטרך ליצור עמך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני. אנחנו נוכל להמציא לך הודעות לכתובת האימייל, למספר הפקס או דרך דואר  רשום לפי הפרטים ליצירת קשר שמסרת לנו בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. הודעות הנשלחות בדואר רשום תחשבנה כאלו שהתקבלו בהתאם לאישור המסירה.

תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה.

החברה רשאית להמחאות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תנאי השימוש, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל.

במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא.

סמכות שיפוט

כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל.

דילוג לתוכן