דף הבית » ביטול עסקה

ביטול עסקה

לביטול עסקה מכוח חוק הגנת הצרכן – עבור שירותים שיינתנו בארץ, במלואם או בחלקם

  1. לעסקאות שבוצעו באמצעות המוקד הטלפוני או אתר האינטרנט (עסקת "מכר מרחוק"):

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, רשאי הצרכן לבטל את העסקה באחת מהדרכים שיצוינו להלן, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (למעט במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה, שאז ניתן לבטל תוך 14  ימים כאמור, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו). צרכן אשר ביטל עסקה כאמור יקבל חזרה את הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה שהחל השימוש בה – תגבה אף התמורה היחסית בעד השימוש שנעשה בפועל.

  1. לעסקאות שבוצעו מול נציג

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, רשאי הצרכן לבטל את העסקה באחת מהדרכים שיצוינו להלן, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות (למעט במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה, שאז ניתן לבטל תוך 14 ימים כאמור, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו). צרכן אשר ביטל עסקה כאמור יקבל חזרה את הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה שהחל השימוש בה – תגבה אף התמורה היחסית בעד השימוש שנעשה בפועל.

באפשרות הצרכן לבטל עסקה גם בכל אחת מהדרכים הבאות:
(1) באמצעות שיחת טלפון לחברה למספר 09-9579390, או בהודעה בעל-פה במשרדי החברה שכתובתה: יורדי הים 1 הרצליה.
(2) בדואר רשום לכתובת הנ"ל;
(3) בפקסימיליה  – במספר: 09-9570880;
(4) בדוא"ל לכתובת [email protected]

  1. לפרטים בדבר ביטול עסקאות מכר מרחוק שבוצעו על ידי אוכלוסיות מיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, עולה חדש

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בין נציגי החברה לצרכן (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים העיקריים של העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (למעט במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה, שאז ניתן לבטל תוך ארבעה חודשים כאמור, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו). צרכן אשר ביטל עסקה כאמור, יקבל את הסכום ששולם עבור העסקה, בניכוי של 5% ממחיר הנכס העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך. במקרה של ביטול מנוי/כרטיסיה שהחל השימוש בה – תגבה אף התמורה היחסית בעד השימוש שנעשה בפועל.

לצורך ביטול כאמור הצרכן יציג לחברה את אחד מהמסמכים הבאים, לפי העניין:

  • תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
  • תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
  • תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

לצורך סעיף זה:
"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;
"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;
"עסקת מכר מרחוק" – עסקה שבוצעה באמצעות המוקד הטלפוני או אתר האינטרנט.

באפשרות הצרכן לבטל עסקה גם בכל אחת מהדרכים הבאות:
(1) באמצעות שיחת טלפון לחברה למספר 09-9579390, או בהודעה בעל-פה במשרדי החברה שכתובתה: יורדי הים 1 הרצליה.
(2) בדואר רשום לכתובת הנ"ל;
(3) בפקסימיליה  – במספר: 09-9570880;
(4) בדוא"ל לכתובת [email protected]

ביטל צרכן בפרק הזמן הקבוע בחוק, עקב פגם בנכס ו/או אי התאמה בין השירות לבין הפרטים המהותיים שנמסרו לו עובר להתקשרות בעסקה או עקב אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה, או בשל כל הפרה יסודית אחרת של החוזה בידי החברה, יהיה הלקוח זכאי למלוא התמורה ששולמה על ידו, ולא יגבו מהצרכן דמי ביטול כלשהם.

לביטול עסקה למתן שירות הניתן במלואו מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל".

העסקה בכפוף למדיניות הביטול של הספק בחו"ל בלבד, ללא אפשרות לבטלה מכוח חוק הגנת הצרכן. ככל שברצונכם לבצע עסקה זו, כך שניתן יהא לבטלה מכוח חוק הגנת הצרכן, אנא צרו קשר עם משרדנו בטלפון מס' 09-9579391 לשם קבלת הצעת מחיר מתאימה, מלוא פרטי העסקה, והשלמתה.  בעת חתימה על הסכם העסקה, יצוין האם היא בוצעה לפי מדיניות ביטול הספק בחו״ל או מכוח חוק הגנת הצרכן.
באפשרות הצרכן לבטל עסקה גם בכל אחת מהדרכים הבאות:
(1) באמצעות שיחת טלפון לחברה למספר 09-9579390, או בהודעה בעל-פה במשרדי החברה שכתובתה: יורדי הים 1 הרצליה.
(2) בדואר רשום לכתובת הנ"ל;
(3) בפקסימיליה  – במספר: 09-9570880;
(4) בדוא"ל לכתובת [email protected]

לביטול עסקה לשירותים שיינתנו בארץ במלואם או בחלקם – לאחר חלוף המועד לביטול עסקה הקבוע בדיני הגנת הצרכן"

האפשרות והעלויות הכרוכות בביטול עסקה לאחר חלוף המועד לביטול עסקה הקבוע בדיני הגנת הצרכן , עבור שירותים שיינתנו בארץ במלואם או בחלקם, ייקבעו בהתאם לסוג השירות, כמפורט להלן:

ביטול שירות השכרת יאכטות בארץ –

  • עד 48 שעות לפני מועד תחילת השירות – ניתן לבטל ולקבל החזר כספי מלא בניכוי/תשלום דמי טיפול בסך 100 ש"ח או 5% מעלות העסקה (הנמוך מביניהם)
  • פחות מ- 48 שעות לפני מועד תחילת השירות – אין החזר כספי

ביטול מנוי מועדון – אין החזר כספי ואין העברות למנוי אחר
ביטול כרטיסיה/ות – אין החזר כספי ואין העברות למנוי אחר

ביטול קורסי משיט – אין החזר כספי (למעט במקרה של ביטול כתוצאה מפסילה רפואית המונעת השתתפות בקורס, המזכה בהחזר כספי מלא)

ביטול השכרת יאכטות מישראל לקפריסין –

  • עד 60 יום לפני מועד ההפלגה – החזר כספי מלא .
  • פחות מ – 60 ימים לפני מועד הההפלגה – אין החזר כספי

באפשרות הצרכן לבטל עסקה גם בכל אחת מהדרכים הבאות:
(1) באמצעות שיחת טלפון לחברה למספר 09-9579390, או בהודעה בעל-פה במשרדי החברה שכתובתה: יורדי הים 1 הרצליה.
(2) בדואר רשום לכתובת הנ"ל;
(3) בפקסימיליה  – במספר: 09-9570880;
(4) בדוא"ל לכתובת [email protected]

דילוג לתוכן